Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

/Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden
Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden 2016-04-13T17:21:04+00:00

                                   Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

 1. Op alle met Licht Service Zaanstad gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle op de website, in schriftelijke of mondelinge offertes, of per email genoemde prijzen van Licht Service Zaanstad zijn netto, in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten; dit laatste geldt bij verzending per externe transporteur. Levering per eigen transportmiddelen geschiedt in het algemeen franco, tenzij anders overeengekomen. Franco verzending is onder meer afhankelijk van de bestelgrootte in euro’s.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, kennelijke vergissingen, foutief door leveranciers van Licht Service Zaanstad verstrekte prijzen, of algemene prijswijzigingen. Licht Service Zaanstad is wettelijk verplicht op de factuur naast de overeengekomen prijs voor lampen,  € 0,14 verwijderingsbijdrage per lamp in rekening te brengen en € 0,42 voor armaturen, dit laatste bedrag ook per armatuur. Uitgezonderd hiervan zijn gloeilampen en halogeenlampen. Licht Service Zaanstad  is bij verzending door externe transporteurs niet aansprakelijk voor breuk of andere schade tijdens het transport.
 3. Bepaalde artikelen kunnen uitsluitend per volle verpakking worden besteld. Het af te leveren aantal hangt af van de door de fabrikant gekozen hoeveelheid per verpakking. Licht Service Zaanstad behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. De koper wordt geacht de aangekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren op het juiste aantal, volledigheid of andere specificaties die de goederen betreffen. Twee werkdagen na de feitelijke levering wordt de koper geacht akkoord te gaan met het geleverde. In geval van foutieve leveringen zal Licht Service Zaanstad zo snel mogelijk, in overleg met de afnemer, de gebreken herstellen.
 5. De levertijd varieert in het algemeen van 2 tot 10 werkdagen. Bij bepaalde bestellingen kan de levertijd langer zijn, Licht Service Zaanstad zal de klant hierover vooraf informeren, bij of onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. De koper kan, indien de levertijd hem niet schikt, de aankoop alsnog ongedaan maken, telefonisch, schriftelijk of  per email.
 6. Artikelen kunnen (tijdelijk) niet meer leverbaar zijn. Licht Service Zaanstad zal de koper hierover informeren en behoudt zich het recht voor de overeenkomst in dat geval te ontbinden.
 7. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die er toe leiden dat Licht Service Zaanstad tijdelijk of blijvend niet aan haar leveringsplicht kan voldoen.  Hieronder vallen onder andere werkstaking, transportproblemen, overheidsmaatregelen zoals import- en exportbelemmeringen, brand, overstroming, molest, langdurige stroomuitval, leveringsproblemen bij de leveranciers van Licht Service Zaanstad. Deze opsomming is niet limitatief. Licht Service Zaanstad zal de koper hieromtrent, onmiddellijk na bekend worden van de feiten die tot overmacht leiden, informeren. In het geval van overmacht kan zowel Licht Service Zaanstad als de koper de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 8. Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na de op de factuur vermelde datum; in voorkomende gevallen kan hiervan in overleg met Licht Service Zaanstad van worden afgeweken.
 9. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt Licht Service Zaanstad zich het recht voor alle maatregelen te nemen welke door het Nederlands recht in voorkomende gevallen zijn genoemd.
 10. De productaansprakelijkheid welke voortvloeit uit de met Licht Service Zaanstad gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief btw. Vervolgschade is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.
 11. De garantie op de juiste werking van goederen strekt zich niet verder uit dan de door de fabrikant verleende garantie en garantietermijn; Voor alle soorten lampen geldt dat er geen brandurengarantie kan worden gegeven.